Ogłoszenie o Postępowaniu przetargowym

Termin składania ofert przedłużono do 2019-05-20 11:00Miejsce wystawienia ogłoszeniaBukowno
Data wystawienia ogłoszenia2019-04-23
Dane zamawiającego
NabywcaZGH Bolesław S.A.
32-332 Bukowno
ul. Kolejowa 37
Telefon(32) 295 51 00
Faks(32) 295 50 00
E-maildhejczyk@mail.zghboleslaw.pl
Informacje o Postępowaniu
Nazwa zamówieniaModernizacja transformatorów prostownikowych SIEMENS dla realizacji zadania inwestycyjnego pn."Nowa Hala Wanien w ZGH"
Numer PostępowaniaZGH BOLESLAW/ZP/0008/19
Opis zamówieniaSzczegóły postępowania przetargowego w załączonych dokumentach.
Formuła realizacjiPrzetarg nieograniczony
Rodzaj zamówieniaDostawy
Okres związania ofertą
do dnia2019-07-22
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
WarunkiW Postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania.
Ocena warunków udziału w Postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Modernizacja transformatorów prostownikowych SIEMENS dla realizacji zadania inwestycyjnego pn."Nowa Hala Wanien w ZGH":
Informacje o wadiumWadium można wnieść:

Kwota wadium:
- Modernizacja transformatorów prostownikowych SIEMENS dla realizacji zadania inwestycyjnego pn."Nowa Hala Wanien w ZGH" - brak [PLN]
Kryteria oceny ofertModernizacja transformatorów prostownikowych SIEMENS dla realizacji zadania inwestycyjnego pn."Nowa Hala Wanien w ZGH":
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofertOferty należy składać w siedzibie Prowadzącego postępowanie w Kancelarii Głównej (Budynek Zarządu Spółki, parter).
Termin składania ofert (dzień, godzina)2019-05-10 11:00
Miejsce realizacji zamówieniaZGH „Bolesław” S.A. „Bolesław”
Termin wykonania zamówieniaIII-IV kwartał 2019r
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznejOdznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o Specyfikacji
Miejsce pobrania SpecyfikacjiInternet
Dni pobrania Specyfikacji
odponiedziałku
doniedzieli
Godziny pobrania Specyfikacji24h/d
Opłata za Specyfikację0,00
UwagiSzczegóły postępowania przetargowego w załączonych dokumentach.

Powrót do listy ogłoszeń