Ogłoszenie o Postępowaniu przetargowym

Termin składania ofert przedłużono do 2020-06-30 11:00Miejsce wystawienia ogłoszeniaBukowno
Data wystawienia ogłoszenia2020-05-19
Dane zamawiającego
NabywcaZGH Bolesław S.A.
32-332 Bukowno
ul. Kolejowa 37
Telefon(32) 295 58 82 / 668-223-640,
Faks-
E-mailpdrozdowski@mail.zghboleslaw.pl
Informacje o Postępowaniu
Nazwa zamówieniaModernizacja instalacji pieca przewałowego nr 2 w ZGH Bolesław S.A.
Numer PostępowaniaZGH BOLESLAW/ZP/0002/20
Opis zamówieniaSzczegóły postępowania przetargowego w załączonych dokumentach.
Formuła realizacjiPrzetarg nieograniczony
Rodzaj zamówieniaUsługi
Okres związania ofertą
przez okres60 dni
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
WarunkiW Postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania.
Ocena warunków udziału w Postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Modernizacja instalacji pieca przewałowego nr 2 w ZGH Bolesław S.A.:
Informacje o wadiumWadium można wnieść:

Kwota wadium:
- Modernizacja instalacji pieca przewałowego nr 2 w ZGH Bolesław S.A. - brak [PLN]
Kryteria oceny ofertModernizacja instalacji pieca przewałowego nr 2 w ZGH Bolesław S.A.:
Cena - 70,00%
Termin realizacji - 10,00%
Okres trwania gwarancji - 10,00%
Doświadczenie i referencje - 10,00%
Miejsce składania ofertW związku z występowaniem na terytorium kraju choroby zakaźnej wywoływanej przez koronawirusa (covid-19) oferty należy składać TYLKO w wersji elektronicznej na Platformie zakupowej – (https://zakupy.zghboleslaw.pl) za pośrednictwem modułu: „ZAPYTANIE OFERTOWE”.

Ofertę wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w ramach zapytania ofertowego pn. „Modernizacja instalacji pieca przewałowego nr 2 w ZGH Bolesław S.A.”
Termin składania ofert (dzień, godzina)2020-06-15 11:00
Miejsce realizacji zamówieniaZGH „Bolesław” S.A. – Dział Recyklingu.
Termin wykonania zamówieniado końca III kwartału 2020 r.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznejOdznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o Specyfikacji
Miejsce pobrania SpecyfikacjiInternet
Dni pobrania Specyfikacji
odponiedziałku
doniedzieli
Godziny pobrania Specyfikacji24h/d
Opłata za Specyfikację0,00
UwagiSzczegóły postępowania przetargowego w załączonych dokumentach.

Powrót do listy ogłoszeń