Ogłoszenie o Postępowaniu przetargowym

Termin składania ofert przedłużono do 2020-12-07 09:00Miejsce wystawienia ogłoszeniaBukowno
Data wystawienia ogłoszenia2020-11-12
Dane zamawiającego
NabywcaZGH Bolesław S.A.
32-332 Bukowno
ul. Kolejowa 37
Telefon(32) 295 58 82 / 668-223-640
Faks-
E-mailpdrozdowski@mail.zghboleslaw.pl
Informacje o Postępowaniu
Nazwa zamówieniaWykonanie rozbudowy i montażu urządzeń do produkcji koncentratu selektywnego w Oddziale Przerobu odpadów Poflotacyjnych.
Numer PostępowaniaZGH BOLESLAW/ZZ/0003/20
Opis zamówieniaWykonanie rozbudowy i montażu urządzeń do produkcji koncentratu selektywnego w Oddziale Przerobu odpadów Poflotacyjnych.
Formuła realizacjiPrzetarg nieograniczony
Rodzaj zamówieniaRoboty
Okres związania ofertą
przez okres60 dni
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
WarunkiW Postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania.
Ocena warunków udziału w Postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Wykonanie rozbudowy i montażu urządzeń do produkcji koncentratu selektywnego w Oddziale Przerobu odpadów Poflotacyjnych.:
Informacje o wadiumWadium można wnieść:

Kwota wadium:
- Wykonanie rozbudowy i montażu urządzeń do produkcji koncentratu selektywnego w Oddziale Przerobu odpadów Poflotacyjnych. - brak [PLN]
Kryteria oceny ofertWykonanie rozbudowy i montażu urządzeń do produkcji koncentratu selektywnego w Oddziale Przerobu odpadów Poflotacyjnych.:
Cena - 70,00%
Doświadczenie i Referencje - 30,00%
Miejsce składania ofertW związku z występowaniem na terytorium kraju choroby zakaźnej wywoływanej przez koronawirusa (covid-19) oferty należy składać TYLKO w wersji elektronicznej na Platformie zakupowej – (https://zakupy.zghboleslaw.pl) za pośrednictwem modułu: „ZAPYTANIE OFERTOWE”.

Ofertę wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w ramach zapytania ofertowego pn. „Wykonanie rozbudowy i montażu urządzeń do produkcji koncentratu selektywnego w Oddziale Przerobu odpadów Poflotacyjnych.”
Termin składania ofert (dzień, godzina)2020-11-26 11:00
Miejsce realizacji zamówieniaOddział Przerobu odpadów Poflotacyjnych
Termin wykonania zamówieniaI kwartał 2021 r.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznejOdznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o Specyfikacji
Miejsce pobrania SpecyfikacjiInternet
Dni pobrania Specyfikacji
odponiedziałku
doniedzieli
Godziny pobrania Specyfikacji24h/d
Opłata za Specyfikację0,00
UwagiSzczegóły postępowania przetargowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Powrót do listy ogłoszeń