Ogłoszenie o Postępowaniu przetargowymMiejsce wystawienia ogłoszeniaBukowno
Data wystawienia ogłoszenia2021-04-27
Dane zamawiającego
NabywcaZGH Bolesław S.A.
32-332 Bukowno
ul. Kolejowa 37
Telefon(32) 295 58 82 / 668-223-640
Faks-
E-mail pdrozdowski@mail.zghboleslaw.pl
Informacje o Postępowaniu
Nazwa zamówieniaBudowa kogeneracyjnego źródła gazowego w Zakładach Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A.
Numer PostępowaniaZGH BOLESLAW/ZZ/0001/21
Opis zamówieniaSzczegóły postępowania przetargowego znajdują się w załączonych dokumentach.
Formuła realizacjiPrzetarg nieograniczony
Rodzaj zamówieniaRoboty
Okres związania ofertą
do dnia2021-09-16
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
WarunkiSzczegóły postępowania przetargowego znajdują się w załączonych dokumentach.
Informacje o wadiumWadium można wnieść:
- pieniądzu na rachunek nr 87 1050 0086 1000 0022 7363 8383.
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych

Kwota wadium:
- Budowa kogeneracyjnego źródła gazowego w Zakładach Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A. - 1 000 000,00 [PLN]
Kryteria oceny ofertBudowa kogeneracyjnego źródła gazowego w Zakładach Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A.:
Cena - 85,00%
Parametry Gwarantowane Grupy C – Sprawność elektryczna brutto wszystkich trzech (łącznie) agregatów kogeneracyjnych w punkcie nominalnym, przy czym nie może być ona niższa niż 40,5%. (S) - 10,00%
Parametry Gwarantowane Grupy D - Dyspozycyjność do pracy silników (D) - 5,00%
Miejsce składania ofertW związku z występowaniem na terytorium kraju choroby zakaźnej wywoływanej przez koronawirus (covid-19) oferty można składać w wersji elektronicznej na Platformie zakupowej – (https://zakupy.zghboleslaw.pl) za pośrednictwem modułu: „ZAPYTANIE OFERTOWE”.

Ofertę wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w ramach zapytania ofertowego pn. „Budowa kogeneracyjnego źródła gazowego w Zakładach Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A.”
Prowadzący postępowanie deklaruje, iż nie ma dostępu do złożonych na Platformie Zakupowej dokumentów przez oferentów aż do terminu składania ofert wskazanego w punkcie 7.2. (SIWZ – A. Część formalna).
Dopuszcza się też złożenie oferty w wersji papierowej, ale dodatkowo oferta powinna być zeskanowana i zapisana na załączonym do oferty nośniku danych np. płyta CD lub pendrive.

Szczegóły postępowania przetargowego znajdują się w załączonych dokumentach.
Termin składania ofert (dzień, godzina)2021-06-18 11:00
Miejsce realizacji zamówienia2.2.1. Prace projektowe związane z przedmiotem zamówienia mogą być realizowane w miejscu wybranym przez Wykonawcę. Ustala się jednak, że wszelkie bezpośrednie konsultacje, uzgodnienia, narady, inne formy spotkań z udziałem przedstawicieli Zamawiającego odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. Także wszelkie odbiory dokumentacji projektowych przewidziane w umowie odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. 2.2.2. Inwestycja/CHP Bolesław zlokalizowana będzie w miejscowości Bukowno, gmina Bukowno, powiat olkuski, województwo małopolskie, kraj Polska. Zasadniczo Inwestycja/Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach ewidencyjnych nr: 215/40, 215/47, 215/14. – obręb Starczynów. Część inwestycji, w szczególności połączenia z instalacjami Zamawiającego lub osób trzecich mogą być realizowane na innych działkach ewidencyjnych. Należy podkreślić, że całość przedmiotu zamówienia realizowana będzie na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym lub będących w posiadaniu Zamawiającego. Nie będzie więc co do zasady wymagane uzyskiwanie zgody osób trzecich na realizację zamówienia. Z drugiej strony, zamówienie będzie realizowane w otoczeniu działającego zakładu produkcyjnego Zamawiającego. Wykonawcy muszą się więc liczyć z ograniczeniami z tego wynikającymi, jak też z koniecznością uzgadniania z Zamawiającym działań, które się będą wiązać z ograniczeniami w procesie produkcyjnym Zamawiającego. 2.2.3. Usługi Serwisu Silników będą realizowane w miejscu zabudowy, montażu przedmiotu zamówienia. Szczegóły postępowania przetargowego znajdują się w załączonych dokumentach.
Termin wykonania zamówienia- w zakresie prac projektowych i wykonawczych: 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie później niż do dnia 31.03.2023 r. bez względu na datę zawarcia umowy.
- w zakresie usług serwisowych – w okresie 3 lat lub do przepracowania przez każdy z Silników 24.000 motogodzin włącznie, cokolwiek nastąpi później, liczone od odbioru końcowego
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznejOznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o Specyfikacji
Miejsce pobrania SpecyfikacjiInternet
Dni pobrania Specyfikacji
odponiedziałku
dosoboty
Godziny pobrania Specyfikacji24h/d
Opłata za Specyfikację0,00
UwagiZakres przedmiotu zamówienia został wyczerpująco opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i jest wiążący dla Wykonawcy.
Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) stanowiący część dokumentacji przetargowej jest dostępny w wersji elektronicznej. Dostęp do dokumentacji przetargowej umożliwiony zostanie wyłącznie drogą internetową po przesłaniu Prowadzącemu postępowanie na adres: pdrozdowski@mail.zghboleslaw.pl Załącznika nr 5 – Oświadczenie o zachowaniu zasad poufności.

Powrót do listy ogłoszeń