Ogłoszenie o Postępowaniu przetargowym

Termin składania ofert przedłużono do 2021-06-10 11:00Miejsce wystawienia ogłoszeniaBukowno
Data wystawienia ogłoszenia2021-05-10
Dane zamawiającego
NabywcaZGH Bolesław S.A.
32-332 Bukowno
ul. Kolejowa 37
Telefon(32) 295 58 82 / 668-223-640
Faks-
E-mailpdrozdowski@mail.zghboleslaw.pl
Informacje o Postępowaniu
Nazwa zamówieniaWykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wieża absorpcji drugiej WA II FKS II”.
Numer PostępowaniaZGH BOLESLAW/ZZ/0003/21
Opis zamówieniaSzczegóły postępowania znajdują się w załączonych dokumentach.
Formuła realizacjiPrzetarg nieograniczony
Rodzaj zamówieniaRoboty
Okres związania ofertą
przez okres60 dni
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
WarunkiW Postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania.
Ocena warunków udziału w Postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wieża absorpcji drugiej WA II FKS II”.:
Informacje o wadiumWadium można wnieść:
- pieniądzu na rachunek nr 87 1050 0086 1000 0022 7363 8383
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych

Kwota wadium:
- Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wieża absorpcji drugiej WA II FKS II”. - 200 000,00 [PLN]
Kryteria oceny ofertWykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wieża absorpcji drugiej WA II FKS II”.:
Cena - 70,00%
Termin realizacji - 10,00%
Gwarancja i jej warunki - 10,00%
Doświadczenie i Referencje - 10,00%
Miejsce składania ofertOfertę wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w ramach zapytania ofertowego pn. „Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wieża absorpcji drugiej WA II FKS II”
Termin składania ofert (dzień, godzina)2021-05-28 11:00
Miejsce realizacji zamówieniaDział Prażalni i FKS – ZGH „Bolesław” S.A.
Termin wykonania zamówieniaIII-IV kwartał 2021 r.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznejOdznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o Specyfikacji
Miejsce pobrania SpecyfikacjiInterner
Dni pobrania Specyfikacji
odponiedziałku
doniedzieli
Godziny pobrania Specyfikacji24h/d
Opłata za Specyfikację0,00
UwagiSzczegóły postępowania znajdują się w załączonych dokumentach.

Powrót do listy ogłoszeń