Ogłoszenie o Postępowaniu przetargowym

Termin składania ofert przedłużono do 2022-02-22 11:00Miejsce wystawienia ogłoszeniaBukowno
Data wystawienia ogłoszenia2021-12-02
Dane zamawiającego
NabywcaZGH Bolesław S.A.
32-332 Bukowno
ul. Kolejowa 37
Telefon 32) 295 58 82 / 668-223-640
Faks-
E-mail pdrozdowski@mail.zghboleslaw.pl
Informacje o Postępowaniu
Nazwa zamówienia Wykonanie instalacji odzysku ciepła odpadowego z powietrza z chłodnic pieców przewałowych P2, P3, P4, P5 na Wydziale Recyklingu w ZGH „Bolesław” S. A. ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno.
Numer PostępowaniaZGH BOLESLAW/ZZ/0005/21
Opis zamówieniaSzczegóły postępowania przetargowego znajdują się w załączonych dokumentach.
Formuła realizacjiPrzetarg nieograniczony
Rodzaj zamówieniaDostawy
Okres związania ofertą
do dnia2022-05-02
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
WarunkiW Postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania.
Ocena warunków udziału w Postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Wykonanie instalacji odzysku ciepła odpadowego z powietrza z chłodnic pieców przewałowych P2, P3, P4, P5 na Wydziale Recyklingu w ZGH „Bolesław” S. A. ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno.:
Szczegóły dotyczące warunków znajdują się w załączonych dokumentach. - 100,00%
Informacje o wadiumWadium można wnieść:
- pieniądzu na rachunek nr 87 1050 0086 1000 0022 7363 8383
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
- gwarancjach bankowych

Kwota wadium:
- Wykonanie instalacji odzysku ciepła odpadowego z powietrza z chłodnic pieców przewałowych P2, P3, P4, P5 na Wydziale Recyklingu w ZGH „Bolesław” S. A. ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno. - 100 000,00 [PLN]
Kryteria oceny ofert Wykonanie instalacji odzysku ciepła odpadowego z powietrza z chłodnic pieców przewałowych P2, P3, P4, P5 na Wydziale Recyklingu w ZGH „Bolesław” S. A. ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno.:
Cena - 70,00%
Termin realizacji - 20,00%
Okres trwania gwarancji - 10,00%
Miejsce składania ofertOfertę wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w ramach zapytania ofertowego pn.
Wykonanie instalacji odzysku ciepła odpadowego z powietrza z chłodnic pieców przewałowych P2, P3, P4, P5 na Wydziale Recyklingu w ZGH „Bolesław” S. A. ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno.
Termin składania ofert (dzień, godzina)2022-01-31 11:00
Miejsce realizacji zamówieniaZGH „Bolesław” S.A.
Termin wykonania zamówienia30 czerwca 2023 r.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznejOdznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o Specyfikacji
Miejsce pobrania SpecyfikacjiInternet
Dni pobrania Specyfikacji
odponiedziałku
doniedzieli
Godziny pobrania Specyfikacji24h/d
Opłata za Specyfikację0,00
UwagiSzczegóły postępowania znajdują się w załączonych dokumentach.

Powrót do listy ogłoszeń