Ogłoszenie o Postępowaniu przetargowym

Termin składania ofert przedłużono do 2019-01-28 11:00Miejsce wystawienia ogłoszeniaBukowno
Data wystawienia ogłoszenia2018-12-06
Dane zamawiającego
NabywcaZGH Bolesław S.A.
32-332 Bukowno
ul. Kolejowa 37
Telefon(32) 295 58 82
Faks(32) 295 55 04
E-mailpdrozdowski@mail.zghboleslaw.pl
Informacje o Postępowaniu
Nazwa zamówieniaWykonanie prac mechaniczno-instalacyjnych i budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Nowa Hala Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.”
Numer PostępowaniaZGH BOLESLAW/ZP/0015/18
Opis zamówieniaSzczegóły postępowania przetargowego w załączonych dokumentach.
Formuła realizacjiPrzetarg nieograniczony
Rodzaj zamówieniaRoboty
Okres związania ofertą
do dnia2019-04-03
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
WarunkiW Postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania.
Ocena warunków udziału w Postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Wykonanie prac mechaniczno-instalacyjnych i budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Nowa Hala Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.”:
Informacje o wadiumWadium można wnieść:
- pieniądzu na rachunek nr 87 1050 0086 1000 0022 7363 8383
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych

Kwota wadium:
- Wykonanie prac mechaniczno-instalacyjnych i budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Nowa Hala Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.” - 1 500 000,00 [PLN]
Kryteria oceny ofertWykonanie prac mechaniczno-instalacyjnych i budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Nowa Hala Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.”:
Cena - 70,00%
Termin realizacji - 10,00%
Okres trwania gwarancji jakości (gwarancji „mechanicznej”) na wykonanie prac mechaniczno-instalacyjnych - 5,00%
Okres trwania gwarancji jakości (gwarancji „mechanicznej”) na wykonanie prac budowlanych - 5,00%
Doświadczenie i referencje - 10,00%
Miejsce składania ofertOferty należy składać w siedzibie Prowadzącego postępowanie w Kancelarii Głównej (Budynek Zarządu Spółki, parter).
Termin składania ofert (dzień, godzina)2019-01-03 11:00
Miejsce realizacji zamówieniaZGH „Bolesław” S.A. – Nowa Hala Wanien.
Termin wykonania zamówieniaTermin wykonania prac: 2019 r.
Termin uruchomienia i rozruchu: I półrocze 2020r.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznejOdznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o Specyfikacji
Miejsce pobrania SpecyfikacjiInternet
Dni pobrania Specyfikacji
odponiedziałku
doniedzieli
Godziny pobrania Specyfikacji24h/d
Opłata za Specyfikację0,00
UwagiSzczegóły postępowania przetargowego w załączonych dokumentach.

Powrót do listy ogłoszeń