Ogłoszenie o Postępowaniu przetargowym

Termin składania ofert przedłużono do 2019-01-25 11:00Miejsce wystawienia ogłoszeniaBukowno
Data wystawienia ogłoszenia2018-12-17
Dane zamawiającego
NabywcaZGH Bolesław S.A.
32-332 Bukowno
ul. Kolejowa 37
Telefon(32) 295 58 82
Faks(32) 295 55 04
E-mailpdrozdowski@mail.zghboleslaw.pl
Informacje o Postępowaniu
Nazwa zamówieniaWykonanie instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag – zabudowa prasy filtracyjnej LAROX.
Numer PostępowaniaZGH BOLESLAW/ZP/0017/18
Opis zamówienia1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy prasy filtracyjnej LAROX w ramach wykonania instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag celem zwiększenia odzysku Ag i Zn ze szlamów z procesu ługowania prażonki cynkowej dla efektywnego zagospodarowania odpadów wydobywczych po przeróbce rud cynku i ołowiu zgodnie z zakresem projektów wykonawczych i przedmiarem robót oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
a) którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie, z obowiązującymi przepisami.
b) którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dając gwarancję wykonania zadania. Prace będą wykonywane w ruchu zakładu górniczego, warunkiem zakwalifikowania oferty będzie zatem posiadanie przez Wykonawcę osób kierujących pracami z kwalifikacjami do zatrudnienia w charakterze dozoru ruchu w zakładach wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny – zakładach przeróbki mechanicznej (powierzchnia).
c) którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) którzy nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
e) wobec których nie zachodzą przypadki opisane w załączniku nr 3 do SIWZ powodujące wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
f) którzy nie są osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym. Przez powiązania takie rozumie się wzajemne powiązania między Spółką lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki lub osobami wykonującymi w imieniu Spółki czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, wraz z osobami uprawnionymi do reprezentowaniu wykonawcy lub mającymi co najmniej 10% udziałów lub aukcji, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce (zamawiający lub wykonawca) jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji wykonawcy lub zamawiającego, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r.
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca potwierdza fakt braku powiązań z Zamawiającym poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 6 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa poniżej jak też na podstawie dowodów jakimi dysponuje Zamawiający, metodą „spełnia – nie spełnia”.

Prowadzący postępowanie zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości i rzetelności przedstawionych dokumentów. Weryfikacja następować będzie poprzez ustalenie stanu faktycznego w instytucjach lub organizacjach, które zostały wskazane przez Wykonawcę w ofercie i załączonej do niej dokumentacji przetargowej (np. Sąd Rejestrowy, Urząd Statystyczny, podmioty, które udzieliły referencji). Możliwa jest też weryfikacja z wykorzystaniem Internetu i znajdujących się w nim zasobów.


Ustala się poniższe szczegółowe warunki, które winny być spełnione przez Wykonawców:

a) Wykonawca dysponuje ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (oc) z tytułu nienależytego wykonywania umów oraz w zakresie odpowiedzialności za produkt z sumą gwarancyjną nie niższą niż oferowana cena za przedmiot zamówienia na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki ubezpieczeniowe.
b) Wartość sprzedaży Wykonawcy w dwóch ostatnich latach obrachunkowych nie może być niższa niż równowartość 2-krotności oferowanej ceny za przedmiot zamówienia rocznie. Podany przychód winien, w podanym okresie, być osiągnięty przynajmniej w jednym roku. W przypadku Wykonawcy, który prowadzi działalność krócej niż 2 lata warunek jest spełniony jeśli podany przychód uzyskany został w dowolnym roku obrotowym lub dowolnej części roku obrotowego.
c) Wykonawca uczestniczył w nadzorze nad rozruchem, uruchomieniu i rozruchu nie mniej niż 1 zabudowanej prasy o gabarytach zbliżonych do stanowiącej przedmiot postępowania. Preferowana instalacja do wytwarzania koncentratu flotacyjnego. W przypadku nieposiadania takich referencji firma składająca ofertę powinna przedłożyć wszelkie referencje dotyczące wykonania zadań o charakterze podobnym lub bardziej skomplikowanym niż przedmiot zamówienia.
d) Wykonawca wykonał nie mniej niż 1 zabudowę prasy o gabarytach zbliżonych do stanowiącej przedmiot postępowania. Preferowana instalacja do wytwarzania koncentratu flotacyjnego. W przypadku nieposiadania takich referencji firma składająca ofertę powinna przedłożyć wszelkie referencje dotyczące wykonania zadań o charakterze podobnym lub bardziej skomplikowanym niż przedmiot zamówienia.

Zamawiający prosi o przedstawienie wszystkich znanych Wykonawcy lokalizacji spełniających warunki opisane w pkt. c i d.


3. Kryteria oceny oferty.
1) Cena (C) – 85 %.
C=Cn/Co*100*Wc

Gdzie:
C – wskaźnik kryterium ceny [pkt]
Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert [zł]
Co – cena ocenianej oferty [zł]
Wc – waga wskaźnika ceny (Wc=0,85)


2) Okres trwania gwarancji jakości (gwarancji „mechanicznej”) (G) – 15%.

G=Go/Gn*100*Wg

Gdzie:
G – wskaźnik kryterium okresu trwania gwarancji jakości („mechanicznej”) [pkt]
Gn – zaproponowany najdłuższy okres trwania gwarancji spośród wszystkich ofert [m-ce]
Go – okres trwania gwarancji jakości („mechanicznej”) w ocenianej ofercie [m-ce]
Wg – waga wskaźnika okresu trwania gwarancji jakości („mechanicznej”) (Wg=0,15)

Minimalny okres gwarancji jakości wynosić winien 24 miesiące, natomiast maksymalny 60 miesięcy. Zaproponowanie przez Wykonawcę dłuższego okresu obowiązywania okresu gwarancji jakości oznaczać będzie, że do oceny oferty przyjęty zostanie okres 60 miesięcy.
W umowie z Wykonawcą zastrzeżona zostanie gwarancja jakości na okres wynikający z oferty, jednak nie dłużej niż 60 miesięcy od rozruchu instalacji.

Ostateczna ocena oferty O wyrażona w punktach będzie sumą składników obliczoną z dokładnością do części setnych punktu:

O=C+G


4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty – punkt 3.

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty – punkt 3.

6. Termin składania ofert upływa w dniu 18.01.2019 r. o godz. 11.00.

7. Termin realizacji umowy.

do 20.05.2019 r.

8. Zamówienie nie może być udzielane podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo.

9. Umowa uprawniać będzie strony do dokonania jej zmiany w sytuacji, gdy z przyczyn od stron niezależnych, lub których nie dało się przewidzieć w chwili przeprowadzenia postępowania przetargowego, zachodzi potrzeba zmian przedmiotu zamówienia i związanym z tym kwot wynagrodzenia lub ceny, jak też w przypadkach wskazanych w art. 144 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych lub Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. W tym zakresie powołane akty prawne stosuje się odpowiednio do ewentualnej zmiany umowy z Wykonawcą.

10. Prowadzący postępowanie nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

11. Prowadzący postępowanie nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

12. Zamawiający nie przewiduje udzielać zamówień wybranemu Wykonawcy polegających na powtórzeniu podobnych usług.

SZCZEGÓŁY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTACH.
Formuła realizacjiPrzetarg nieograniczony
Rodzaj zamówieniaRoboty
Okres związania ofertą
do dnia2019-04-18
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
WarunkiW Postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania.
Ocena warunków udziału w Postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Wykonanie instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag – zabudowa prasy filtracyjnej LAROX.:
Informacje o wadiumWadium można wnieść:
- pieniądzu na rachunek nr 87 1050 0086 1000 0022 7363 8383
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych

Kwota wadium:
- Wykonanie instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag – zabudowa prasy filtracyjnej LAROX. - 50 000,00 [PLN]
Kryteria oceny ofertWykonanie instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag – zabudowa prasy filtracyjnej LAROX.:
Cena - 85,00%
Okres trwania gwarancji jakości (gwarancji „mechanicznej”) - 15,00%
Miejsce składania ofertOferty należy składać w siedzibie Prowadzącego postępowanie w Kancelarii Głównej (Budynek Zarządu Spółki, parter).
Termin składania ofert (dzień, godzina)2019-01-18 11:00
Miejsce realizacji zamówieniaZGH „Bolesław” S.A. – Dział Przeróbki Mechanicznej „Olkusz-Pomorzany” Budynek Filtrowni.
Termin wykonania zamówieniado 20.05.2019 r.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznejOdznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o Specyfikacji
Miejsce pobrania SpecyfikacjiInternet
Dni pobrania Specyfikacji
odponiedziałku
doniedzieli
Godziny pobrania Specyfikacji24h/d
Opłata za Specyfikację0,00
UwagiSzczegóły postępowania w załączonych dokumentach.

Powrót do listy ogłoszeń