Ogłoszenie o Postępowaniu przetargowym

Termin składania ofert przedłużono do 2019-02-28 11:00Miejsce wystawienia ogłoszeniaBukowno
Data wystawienia ogłoszenia2019-01-21
Dane zamawiającego
NabywcaZGH Bolesław S.A.
32-332 Bukowno
ul. Kolejowa 37
Telefon(32) 295 58 82
Faks(32) 295 55 04
E-mailpdrozdowski@mail.zghboleslaw.pl
Informacje o Postępowaniu
Nazwa zamówieniaWykonanie i dostawa kompletu katod dla realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa Nowej Hali Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.” [Manufacture and delivery of a set of cathodes for completion of the investment task entitled “New Cell House at ZGH „Bolesław” S.A.”]
Numer PostępowaniaZGH BOLESLAW/ZP/0003/19
Opis zamówieniaSZCZEGÓŁY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTACH.
[DETAILS OF THE PROCEDURE IN THE ATTACHED DOCUMENTS.]

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż (przeniesienie własności) i dostawa nowych Katod według projektu nr 132074b Biprostal Kraków pn. „Projekt Katody EH113”.

Przedmiotem przetargu jest komplet Katod szt. 7104 wraz z dyskiem oraz listwami bocznymi.
Zabezpieczenie powłoką płyty katody i dysku powyżej poziomu elektrolitu w zakresie Wykonawcy.
Listwy brzegowe katody mają być zamontowane na stałe -żywotność równa żywotności katody.
Dwa kontakty na katodzie zgodnie z dokumentacją.
Powłoka chemoodporna nakładana wg. technologii producenta.
Jednostopniowe polimeryczne zabezpieczenie (polietylen) poprzez malowanie lub zanurzanie się jest nieakceptowane.


2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
a) którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie, z obowiązującymi przepisami.
b) którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dając gwarancję wykonania zadania.
c) którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) którzy nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
e) wobec których nie zachodzą przypadki opisane w załączniku nr 3 do SIWZ powodujące wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
f) którzy nie są osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym. Przez powiązania takie rozumie się wzajemne powiązania między Spółką lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki lub osobami wykonującymi w imieniu Spółki czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, wraz z osobami uprawnionymi do reprezentowania wykonawcy lub mającymi co najmniej 10% udziałów lub aukcji, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce (zamawiający lub wykonawca) jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji wykonawcy lub zamawiającego, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r.
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca potwierdza fakt braku powiązań z Zamawiającym poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa poniżej jak też na podstawie dowodów jakimi dysponuje Zamawiający, metodą „spełnia – nie spełnia” (w tym ustaleń przeprowadzonych przez Zamawiającego zgodnie z akapitem następnym).

Prowadzący postępowanie zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości i rzetelności przedstawionych dokumentów. Weryfikacja następować będzie poprzez ustalenie stanu faktycznego w instytucjach lub organizacjach, które zostały wskazane przez Wykonawcę w ofercie i załączonej do niej dokumentacji przetargowej (np. Sąd Rejestrowy, Urząd Statystyczny, podmioty, które udzieliły referencji). Możliwa jest też weryfikacja z wykorzystaniem Internetu i znajdujących się w nim zasobów. W tym zakresie Oferent na prośbę Zamawiającego winien wskazać odbiorcę (telefon lub email osoby odpowiedzialnej, która może potwierdzić prawidłową pracę elementów stanowiących przedmiot zamówienia).


Ustala się poniższe szczegółowe warunki, które winny być spełnione przez Wykonawców:

a) Wykonawca dysponuje ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (oc) z tytułu nienależytego wykonywania umów oraz w zakresie odpowiedzialności za produkt z sumą gwarancyjną nie niższą niż oferowana cena za przedmiot zamówienia na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki ubezpieczeniowe.
b) Wartość sprzedaży Wykonawcy w dwóch latach obrachunkowych z ostatnich pięciu lat obrachunkowych nie może być niższa niż 10 mln zł. W przypadku Wykonawcy, który prowadzi działalność krócej niż 2 lata warunek jest spełniony jeśli podany przychód uzyskany został w dowolnym roku obrotowym lub dowolnej części roku obrotowego. Przy podawaniu obrotów w walutach obcych stosowany będzie do przeliczenia na złotówki średni kurs danej waluty z ostatniego miesiąca roku obrotowego podawany przez NBP (średnia arytmetyczna z kursów dziennych z danego miesiąca).
c) Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat dostarczył katody JUMBO o powierzchni minimalnej 3,2 m2 do elektrochemicznej produkcji metali do nie mniej niż 2 zakładów elektrolizy cynku lub miedzi. Praca Katod oraz ich elementów we wskazanych powyżej lokalizacjach jest poprawna, co może być potwierdzone przez Zamawiającego w sposób opisany w SIWZ (pkt. 3.1.)
Zamawiający prosi o przedstawienie przez Wykonawcę lokalizacji spełniających warunki opisane w pkt. c).

3. Kryteria oceny oferty.
1) Cena (C) – 70 %.

C=Cn/Co*100*Wc

Gdzie:
C – wskaźnik kryterium ceny [pkt]
Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert
Co – cena ocenianej oferty
Wc – waga wskaźnika ceny (Wc=0,70)

2) Okres normalnego, bez utrudnień używania katod (liczba miesięcy) (G) – 20%.
- trwałość standardowego ściągania cynku z katod w sposób stosowany u Zamawiającego (np. brak perforacji, brak gięcia, wyginania się w trakcie procesów technologicznych itp.) Cynk jest zdzierany przy pomocy maszyn Outotec.

G=Go/Gn*100*Wg

Gdzie:
G – wskaźnik kryterium okresu normalnego, bez utrudnień używania katod [pkt]
Gn – zaproponowany najdłuższy okres normalnego, bez utrudnień używania katod spośród wszystkich ofert [m-ce]
Go – okres normalnego, bez utrudnień używania katod zaproponowany w ocenianej ofercie [m-ce]
Wg – waga wskaźnika okresu normalnego, bez utrudnień używania katod (Wg=0,20)

3) Czas wymiany jednorazowo (nie częściej niż raz na tydzień) katody lub katod do 100 szt. na w pełni sprawną/sprawne względnie czas jej/ich naprawy (S) - 10 %.
Czas winien być podany w godzinach i jest liczony od zgłoszenia Zamawiającego.
Do okresu czasu wymiany katody, katod na w pełni sprawną względnie czasu jej wymiany wlicza się okres niedziel, świąt i dni wolnych od pracy.

S=Sn/So*100*Ws

Gdzie:
S – wskaźnik czasu wymiany jednorazowo (nie częściej niż raz na tydzień) katody lub katod do 100 szt. na w pełni sprawną/sprawne względnie czas jej/ich naprawy [pkt]
Sn – zaproponowany najkrótszy czas wymiany jednorazowo (nie częściej niż raz na tydzień) katody lub katod do 100 szt. na w pełni sprawną/sprawne względnie czas jej/ich naprawy spośród wszystkich ofert [h]
So – czas wymiany jednorazowo (nie częściej niż raz na tydzień) katody lub katod do 100 szt. na w pełni sprawną/sprawne względnie czas jej/ich naprawy zaproponowany w ocenianej ofercie [h]
Ws – waga wskaźnika czasu wymiany jednorazowo (nie częściej niż raz na tydzień) katody lub katod do 100 szt. na w pełni sprawną/sprawne względnie czas jej/ich naprawy (Ws=0,10)

Ostateczna ocena oferty O wyrażona w punktach będzie sumą składników obliczoną z dokładnością do części setnych punktu:

O=C+G+S

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty – punkt 3.

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty – punkt 3.

6. Termin składania ofert upływa w dniu 22.02.2019 r. o godz. 11.00.

7. Termin realizacji umowy.

Terminy realizacji dostawy do ZGH „Bolesław” S.A. I KW. 2020 r.
Dostawy winny być realizowane sukcesywnie w podanym powyżej terminie (okresie) co będzie doprecyzowane w umowie. Przyjmuje się, że tygodniowy wolumen dostaw będzie nie większy niż 700 katod. Zamawiający wyłącza możliwość dostawy większej ilości katod w poszczególnych tygodniach dostaw. W tym zakresie Dostawca winien zapewnić ewentualne magazynowanie katod jeśli będzie wymagane.

8. Zamówienie nie może być udzielane podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo.

9. Umowa uprawniać będzie strony do dokonania jej zmiany w sytuacji, gdy z przyczyn od stron niezależnych, lub których nie dało się przewidzieć w chwili przeprowadzenia postępowania przetargowego, zachodzi potrzeba zmian przedmiotu zamówienia i związanym z tym kwot wynagrodzenia lub ceny, jak też w przypadkach wskazanych w art. 144 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych lub Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. W tym zakresie powołane akty prawne stosuje się odpowiednio do ewentualnej zmiany umowy z Wykonawcą.

10. Prowadzący postępowanie nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

11. Prowadzący postępowanie nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

12. Zamawiający nie przewiduje udzielać zamówień wybranemu Wykonawcy polegających na powtórzeniu podobnych usług.

SZCZEGÓŁY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTACH.
[DETAILS OF THE PROCEDURE IN THE ATTACHED DOCUMENTS.]

Formuła realizacjiPrzetarg nieograniczony
Rodzaj zamówieniaDostawy
Okres związania ofertą
do dnia2019-05-23
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
WarunkiW Postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania.
Ocena warunków udziału w Postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Wykonanie i dostawa kompletu katod dla realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa Nowej Hali Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.” [Manufacture and delivery of a set of cathodes for completion of the investment task entitled “New Cell House at ZGH „Bolesław” S.A.”]:
Informacje o wadiumWadium można wnieść:
- pieniądzu na rachunek nr 87 1050 0086 1000 0022 7363 8383
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych

Kwota wadium:
- Wykonanie i dostawa kompletu katod dla realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa Nowej Hali Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.” [Manufacture and delivery of a set of cathodes for completion of the investment task entitled “New Cell House at ZGH „Bolesław” S.A.”] - 500 000,00 [PLN]
Kryteria oceny ofertWykonanie i dostawa kompletu katod dla realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa Nowej Hali Wanien w ZGH „Bolesław” S.A.” [Manufacture and delivery of a set of cathodes for completion of the investment task entitled “New Cell House at ZGH „Bolesław” S.A.”]:
Cena - 70,00%
Okres normalnego, bez utrudnień używania katod (liczba miesięcy) - 20,00%
Czas wymiany jednorazowo (nie częściej niż raz na tydzień) katody lub katod do 100 szt. na w pełni sprawną/sprawne względnie czas jej/ich naprawy - 10,00%
Miejsce składania ofertOferty należy składać w siedzibie Prowadzącego postępowanie w Kancelarii Głównej (Budynek Zarządu Spółki, parter).
Termin składania ofert (dzień, godzina)2019-02-22 11:00
Miejsce realizacji zamówieniaa) ZGH „Bolesław” S.A. – Nowa Hala Wanien. Baza Zamawiającego – DAP według INCOTERMS 2010 – Bukowno, Polska. Dostawca pokrywa całość kosztów dostawy i ubezpieczenia. Dostawca ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu jego rozładunku w Bukownie. Dostawca ponosi całość kosztów odpraw celnych eksportowych. Odbiorca ponosi koszty odprawy importowej. b) Na potrzeby ewentualnego kontraktu ze zwycięzcą przetargu klauzula DAP modyfikowana jest w ten sposób, że w przypadku zapłacenia przez Zamawiającego cła importowego, zostanie ono zrefundowane przez Dostawcę (np. poprzez obniżenie ceny).
Termin wykonania zamówieniaTerminy realizacji dostawy do ZGH „Bolesław” S.A. I KW. 2020 r.
Dostawy winny być realizowane sukcesywnie w podanym powyżej terminie (okresie) co
będzie doprecyzowane w umowie. Przyjmuje się, że tygodniowy wolumen dostaw będzie
nie większy niż 700 katod. Zamawiający wyłącza możliwość dostawy większej ilości
katod w poszczególnych tygodniach dostaw. W tym zakresie Dostawca winien zapewnić
ewentualne magazynowanie katod jeśli będzie wymagane.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznejOdznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o Specyfikacji
Miejsce pobrania Specyfikacjiinternet
Dni pobrania Specyfikacji
odponiedziałku
doniedzieli
Godziny pobrania Specyfikacji24h/d
Opłata za Specyfikację0,00
UwagiSZCZEGÓŁY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTACH.
[DETAILS OF THE PROCEDURE IN THE ATTACHED DOCUMENTS.]

Powrót do listy ogłoszeń