Ogłoszenie o Postępowaniu przetargowymMiejsce wystawienia ogłoszeniaBukowno
Data wystawienia ogłoszenia2019-02-05
Dane zamawiającego
NabywcaZGH Bolesław S.A.
32-332 Bukowno
ul. Kolejowa 37
Telefon(32) 295 55 19
Faks(32) 295 55 04
E-maillczerniak@mail.zghboleslaw.pl
Informacje o Postępowaniu
Nazwa zamówieniaWykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Nowej Hali Wanien w ZGH "Bolesław" S.A. - Dostawa rynien elektrolitu i kanałów systemu wentylacji dla Hali Wanien, Nawy Anod i Nawy Katod
Numer PostępowaniaZGH BOLESLAW/ZP/0004/19
Opis zamówieniaSzczegóły postępowania przetargowego w załączonych dokumentach.
Formuła realizacjiPrzetarg nieograniczony
Rodzaj zamówieniaDostawy
Okres związania ofertą
do dnia2019-05-17
Składanie ofert częściowychOznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
WarunkiW Postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania.
Ocena warunków udziału w Postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Nowej Hali Wanien w ZGH "Bolesław" S.A. - Dostawa rynien elektrolitu i kanałów systemu wentylacji dla Hali Wanien, Nawy Anod i Nawy Katod:
Informacje o wadiumWadium można wnieść:
- pieniądzu na rachunek nr 87 1050 0086 1000 0022 7363 8383
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych

Kwota wadium:
- Wykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Nowej Hali Wanien w ZGH "Bolesław" S.A. - Dostawa rynien elektrolitu i kanałów systemu wentylacji dla Hali Wanien, Nawy Anod i Nawy Katod - 1 000 000,00 [PLN]
Kryteria oceny ofertWykonanie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Nowej Hali Wanien w ZGH "Bolesław" S.A. - Dostawa rynien elektrolitu i kanałów systemu wentylacji dla Hali Wanien, Nawy Anod i Nawy Katod:
Cena - 60,00%
Termin realizacji - 15,00%
Gwarancja i jej warunki - 10,00%
Doświadczenie i referencje - 15,00%
Miejsce składania ofertOferty należy składać w siedzibie Prowadzącego postępowanie w Kancelarii Głównej (Budynek Zarządu Spółki, parter).
Termin składania ofert (dzień, godzina)2019-02-15 11:00
Miejsce realizacji zamówieniaZGH „Bolesław” S.A. – Nowa Hala Wanien.
Termin wykonania zamówieniaII półrocze 2019r.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznejOdznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o Specyfikacji
Miejsce pobrania SpecyfikacjiInternet
Dni pobrania Specyfikacji
odponiedziałku
doniedzieli
Godziny pobrania Specyfikacji24h/d
Opłata za Specyfikację0,00
UwagiSzczegóły postępowania przetargowego w załączonych dokumentach.

Powrót do listy ogłoszeń