Ogłoszenie o Postępowaniu przetargowymMiejsce wystawienia ogłoszeniaBukowno
Data wystawienia ogłoszenia2019-03-18
Dane zamawiającego
NabywcaZGH Bolesław S.A.
32-332 Bukowno
ul. Kolejowa 37
Telefon(32) 295 58 82
Faks(32) 295 55 04
E-mailpdrozdowski@mail.zghboleslaw.pl
Informacje o Postępowaniu
Nazwa zamówieniaRemont układu odpylania kotła parowego SR 10 nr 3.
Numer PostępowaniaZGH BOLESLAW/ZP/0005/19
Opis zamówieniaSzczegóły postępowania przetargowego w załączonych dokumentach.
Formuła realizacjiPrzetarg nieograniczony
Rodzaj zamówieniaRoboty
Okres związania ofertą
przez okres60 dni
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
WarunkiW Postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania.
Ocena warunków udziału w Postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Remont układu odpylania kotła parowego SR 10 nr 3.:
Informacje o wadiumWadium można wnieść:

Kwota wadium:
- Remont układu odpylania kotła parowego SR 10 nr 3. - brak [PLN]
Kryteria oceny ofertRemont układu odpylania kotła parowego SR 10 nr 3.:
Cena - 60,00%
Termin realizacji - 10,00%
Okres trwania gwarancji jakości (gwarancji „mechanicznej”) - 10,00%
Doświadczenie i referencje - 20,00%
Miejsce składania ofertOferty należy składać w siedzibie Prowadzącego postępowanie w Kancelarii Głównej (Budynek Zarządu Spółki, parter).
Termin składania ofert (dzień, godzina)2019-04-10 11:00
Miejsce realizacji zamówieniaZGH „Bolesław” S.A. – Kotłownia „Bolesław”
Termin wykonania zamówieniaII-III kwartał 2019 r.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznejOdznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o Specyfikacji
Miejsce pobrania SpecyfikacjiInternet
Dni pobrania Specyfikacji
odponiedziałku
doniedzieli
Godziny pobrania Specyfikacji24h/d
Opłata za Specyfikację0,00
UwagiSzczegóły postępowania przetargowego w załączonych dokumentach.

Powrót do listy ogłoszeń