Ogłoszenie o Postępowaniu przetargowym

Termin składania ofert przedłużono do 2019-04-24 11:00Miejsce wystawienia ogłoszeniaBukowno
Data wystawienia ogłoszenia2019-03-25
Dane zamawiającego
NabywcaZGH Bolesław S.A.
32-332 Bukowno
ul. Kolejowa 37
Telefon(32) 295 58 86
Faks(32) 295 55 04
E-mailpaizdebska@mail.zghboleslaw.pl
Informacje o Postępowaniu
Nazwa zamówieniaWYKONANIE PRAC DLA ZABUDOWY NOWEGO URZĄDZENIA FILTRACYJNEGO W WĘŹLE NEUTRALIZACJI ŚCIEKÓW KWAŚNYCH.
Numer PostępowaniaZGH BOLESLAW/ZP/0006/19
Opis zamówieniaSzczegóły postępowania w załączonych dokumentach.
Formuła realizacjiPrzetarg nieograniczony
Rodzaj zamówieniaRoboty
Okres związania ofertą
przez okres60 dni
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
WarunkiW Postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania.
Ocena warunków udziału w Postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
WYKONANIE PRAC DLA ZABUDOWY NOWEGO URZĄDZENIA FILTRACYJNEGO W WĘŹLE NEUTRALIZACJI ŚCIEKÓW KWAŚNYCH.:
Informacje o wadiumWadium można wnieść:
- pieniądzu na rachunek nr 87 1050 0086 1000 0022 7363 8383
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych

Kwota wadium:
- WYKONANIE PRAC DLA ZABUDOWY NOWEGO URZĄDZENIA FILTRACYJNEGO W WĘŹLE NEUTRALIZACJI ŚCIEKÓW KWAŚNYCH. - 100 000,00 [PLN]
Kryteria oceny ofertWYKONANIE PRAC DLA ZABUDOWY NOWEGO URZĄDZENIA FILTRACYJNEGO W WĘŹLE NEUTRALIZACJI ŚCIEKÓW KWAŚNYCH.:
Cena - 70,00%
Termin realizacji - 10,00%
Okres trwania gwarancji jakości (gwarancji mechanicznej) - 10,00%
Doświadczenie i referencje - 10,00%
Miejsce składania ofertOferty należy składać w siedzibie Prowadzącego postępowanie w Kancelarii Głównej (Budynek Zarządu Spółki, parter).
Termin składania ofert (dzień, godzina)2019-04-15 11:00
Miejsce realizacji zamówieniaWęzeł Neutralizacji Ścieków Kwaśnych.
Termin wykonania zamówieniaIII-IV kwartał 2019
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznejOdznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o Specyfikacji
Miejsce pobrania SpecyfikacjiInternet
Dni pobrania Specyfikacji
odponiedziałku
doniedzieli
Godziny pobrania Specyfikacji24 h/d
Opłata za Specyfikację0,00
UwagiSzczegóły postępowania przetargowego w załączonych dokumentach.

Powrót do listy ogłoszeń