Ogłoszenie o Postępowaniu przetargowym

Termin składania wniosków przedłużono do 2019-03-27 10:20Miejsce wystawienia ogłoszeniaBukowno
Data wystawienia ogłoszenia2019-03-27
Dane zamawiającego
NabywcaZGH Bolesław S.A.
32-332 Bukowno
ul. Kolejowa 37
Telefon(32) 295 58 82
Faks(32) 295 55 04
E-mailpdrozdowski@mail.zghboleslaw.pl
Informacje o Postępowaniu
Nazwa zamówieniaWykonanie prac murarskich w piecach obrotowych w latach 2019-2021.
Numer PostępowaniaZGH BOLESLAW/ZP/0007/19
Opis zamówieniaSzczegóły postępowania przetargowego w załączonych dokumentach.
Formuła realizacjiPrzetarg ograniczony
Rodzaj zamówieniaRoboty
Okres związania ofertą
przez okres60 dni
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
WarunkiW Postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania.
Wymagania:
Wykonanie prac murarskich w piecach obrotowych w latach 2019-2021.:
Informacje o wadiumWadium można wnieść:

Kwota wadium:
- Wykonanie prac murarskich w piecach obrotowych w latach 2019-2021. - brak [PLN]
Kryteria oceny ofertWykonanie prac murarskich w piecach obrotowych w latach 2019-2021.:
Cena - 80,00%
Szybkość podjęcia robót od momentu zgłoszenia takiej konieczności - 15,00%
Okres trwania gwarancji - 5,00%
Miejsce realizacji zamówieniaZGH „Bolesław” S.A. – Dział Odzysku Odpadów i Produkcji ZnO
Termin wykonania zamówieniaTermin realizacji: 1.03.2019 r. – 31.12.2021 r.
Miejsce składania ofertOferty należy składać w siedzibie Prowadzącego postępowanie w Kancelarii Głównej (Budynek Zarządu Spółki, parter).
Termin składania ofert (dzień, godzina)2019-03-27 10:30
Zasady oceniania warunków uczestnictwa w Postępowaniu przetargowymOcena warunków udziału w Postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Dostawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji
Wymagane dokumentySzczegóły postępowania przetargowego w załączonych dokumentach.
Maksymalna liczba zaproszonych kontrahentów3
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznejOdznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
UwagiPRZETARG OGRANICZONY.
- Szczegóły postępowania przetargowego w załączonych dokumentach.

Powrót do listy ogłoszeń